- Obsah -


SCHEMA PRINCIPU AES

Elektrárna má jeden tepelný okruh. Reaktor RBMK je kanálový, varný, chladivem je obyčejná voda, která v kanálech reaktoru vaří a vzniklá pára pohání dvě turbíny K-500-65/3000.

Chladivo cirkuluje rektorem ve dvou nezávislých smyčkách okruhu rozvětvené nucené cirkulace (KMPC). V každé smyčce je zapojena polovina kanálů reaktoru (asi 840 kanálů). Dále jsou zde 4 hlavní cirkulační čerpadla (GCN) - tři jsou normálně v provozu, jedno v rezervě, která přes systém kolektorů a potrubí dodávají vodu do každého palivového kanálu. Zde se voda ohřívá do teploty varu a částečně se vypařuje. Parovodní směs jde z kanálů reaktoru parovodními komunikacemi do separačních bubnů, kde se rozděluje na vodu a páru. Každý blok má 4 horizontálně gravitační separační bubny. V každém z nich sbírají páru 2 parosběrné kolektory a odvádějí ji osmi parovody k na turbíny kondensačního typu.

Ze závěrných a regulačních ventilů postupuje pára na vysokotlakou část turbíny. Odsud se dostává na separaci a předehřívání čerstvou párou v separačně-předehřívacích mezistupních a jde na 4 cylindry nízkého tlaku, odkud se sbírá do kondenzátorů chlazených mořskou vodou.

Kondenzát z páry, která vykonala práci v turbíně, se shromažďuje a čerpadlem kondenzátu prvního stupně se čerpá na čistící zařízení kondenzátu, kde všechen kondenzát projde chemickou očistou zaručující potřebnou kvalitu napájecí vody.

Čerpadla kondenzátu druhého stupně zabezpečují dodávku kondenzátu do deaerátorů přes zařízení regenerace. Celkem pět nízkotlakých předehřívačů předehřívá páru mezi jednotlivými stupni turbíny. Kondenzát teplé páry se kaskádně směšuje s proudem hlavního kondenzátu.

Ve schématu energobloku jsou 4 deaerátory, ve kterých se provádí odstraňování korozně aktivních plynů z kondenzátu a které také slouží jako pracovní zásoba napájecí vody. Napájecí voda se z deaerátorů čerpá napájecími čerpadly do separačních bubnů každé smyčky přes příslušný napájecí uzel. Napájecí uzel má 3 cesty, dvě pracovní, jednu rezervní. Jsou zde mechanické filtry a automatické ventily, jimiž se reguluje množství vody dodávané do separačních bubnů a tak se řídí úroveň hladiny v nich.

Pro případ, kdy je turbína odstavena, existují mechanismy rpo sběr a jímání vznikající páry.

Potřebný vodně - chemický režim okruhu KMPC se udržuje s pomocí systému průtokové filtrace s kapacitou 200 t/h. Voda se odebírá z okruhu v místě tlakových kolektorů hlavních cirkulačních čerpadel každé smyčky. Před tím, než se voda dostane na filtry se v regenerátorech a doochlazovačích ochlazuje na 50°C. Poté se opět vrací zpět do okruhu, cestou se ohřívá vodou, která přichází do filtrace.

Schéma principu AES:

Schema principu AES

  1. Reaktor RBMK-1000

17. Malé napájecí čerpadlo

  2. Turbína K-500-65

18. Filtr

  3. Generátor

19. Vysokotlaký okruh

  4. Separační buben

20. Redukční zařízení

  5. Hlavní cirkulační čerpadlo

21. Separátor - předehřívač páry

  6. Tlakový kolektor

22. Nádrž - barbater

  7. skupinový rozdělovací kolektor

23. Technologický kondenzátor

  8. Závěrně regulační ventil

24. Čerpadlo kondenzátu

  9. Průtokoměr "ŠTORM"

25. Hlavní ochranný ventil

10. Kondenzátor

26. Cirkulační čerpadlo

11. Čerpadlo kondenzátu 1. stupně

27. Vypouštěcí šachta

12. Očistka kondenzátu

28. Čerpadlo ochlazování

13. Čerpadlo kondenzátu 2. stupně

29. Regenerátor (SPIR)

14. Nízkotlaký předehřívač

30. Doochlazovač (SPIR)

15. Deaerátor

31. Průtokové čištění KMPC

16. Napájecí čerpadlo

 


- Obsah -